NieuwsALV op dinsdag 25 april

Bent u huurder bij Veenvesters? Dan bent u op dinsdagavond 25 april 2023 van harte welkom bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van huurdersvereniging HVPV. Deze wordt gehouden in Het Spectrum, Kees Stipplein 72.

Om 19 uur staat de koffie klaar en we starten om 19.30 uur. De uitnodiging en agenda heeft u ontvangen via de nieuwsbrief van de HVPV. Ook komen de stukken op de website te staan.

De agenda

Agenda
1.    Opening en welkom

2.    Voorstelrondje

3.    Vaststellen van de agenda

4.    Mededelingen vanuit het bestuur

5.    Secretarieel jaarverslag 2022

6.    Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie

7.    Voorstel tot verlenen décharge aan het bestuur

8.    Benoeming van de nieuwe kascommissie

9.    Activiteitenplan 2023

10.  Begroting 2023

Pauze
11.  Verkiezing van bestuursleden

12.  Voorstel tot wijzigen Statuten

13.  Lopende zaken

14.  Goedkeuring van de notulen Algemene Ledenvergadering 15 november 2022

15.  Sluiting van de vergadering

 

Het gaat tijdens de ALV alleen om algemene zaken en niet over individuele klachten over uw woning. Daarvoor moet u contact opnemen met Veenvesters: 0318 557 911.

Zet u 25 april vast in uw agenda? We begroeten u graag!

Deel dit bericht